ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

14 มีนาคม 2554

แถลงการณ์วันหยุดเขื่อนโลก

แถลงการณ์
“ธนาคารไทยหยุดให้เงินกู้และลงทุน เพื่อทำลายแม่น้ำโขง”
14 มีนาคม 2554 วันหยุดเขื่อนโลก

 แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสายหลักที่ผู้คนในระดับล่างได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ตั้งแต่ประเทศจีนถึงประเทศเวียดนามกว่า ๖๐ ล้านคน วิถีชีวิตและเศรษฐกิจพึ่งพาแม่น้ำโขงได้ทำให้ชุมชนสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมและเชื่อมร้อยความเป็นพี่น้องให้คนภูมิภาคนี้ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมายาวนาน

ภายใต้มายาคติด้านความต้องการของพลังงานประเทศไทย ทำให้นโยบายการจัดหาพลังงานสำรองเกิดขึ้น แม่น้ำโขง คือ เป้าหมายในการพัฒนาพลังน้ำไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แผนการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงกว่า ๑๒ แห่ง เขื่อนมากกว่า ๕ แห่งมีเป้าหมายเพื่อผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับประเทศไทย โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มทุนขนาดใหญ่ เช่น บ.ช.การช่าง , บ.อิตาเลียนไทย  ปตท. และธนาคารพานิชย์ชั้นนำ ได้ให้ความสนใจและประกาศตัวอย่างชัดเจนที่สนับสนุนการลงทุนในการสร้างเขื่อนดังกล่าว โดยไม่ได้สนใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำโขงกว่า ๖๐ ล้านคนแต่อย่างใด   รวมไปถึงรัฐบาลไทยที่
                         ในวัน ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้ เป็นวันหยุดเขื่อนโลก เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทย กลุ่มทุนขนาดใหญ่ และธนาคารชั้นนำของประเทศไทย หยุดการลงทุนเพื่อทำลายแม่น้ำโขง ปล่อยให้แม่น้ำโขงได้ไหลอย่างอิสระ และหล่อเลี้ยงผู้คนและระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลของโลกต่อไป และเราขอเรียกร้องว่า
๑. ขอให้ระงับการเดินหน้าการสร้างเขื่อนไซยะบุรีซึ่งลงทุนโดยบริษัทของคนไทย และกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟไว้ก่อน จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลและใช้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญของไทยในการตรวจสอบโครงการดังกล่าว
๒. ให้รัฐบาลไทยพิจารณาทบทวนนโยบายด้านพลังงานทั้งหมดของประเทศไทย  และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยมีกระบวนการตรวจสอบการลงทุนในการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนในแม่น้ำโขงทั้งหมด
๓. เรียกร้องธรรมาภิบาลด้านการลงทุนของธนาคารพานิชย์ชั้นนำของไทย ให้ทบทวนนโยบายการสนับสนุนเงินกู้ในการพัฒนาโครงการเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนในแม่น้ำโขงทั้งหมด  เพราะการลงทุนของทุนจะทำให้ประชาชนกว่า ๖๐ ล้านคนและระบบนิเวศต้องได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันเหมือนเดิมได้ และเงินฝากที่ประชาชนไทยได้ให้ความไว้วางใจแก่ธุรกิจของท่านนั้น ไม่ควรนำเงินเหล่านั้นไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความกินแหนงแคลงใจกันต่อไปในอนาคต
“จงปล่อยให้แม่น้ำโขงได้ไหลอย่างอิสระและเป็นแม่น้ำของประชาชน มิใช่แม่น้ำของรัฐและทุน” 

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔

                                    เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน
                                    เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของ จ.อุบลราชธานี
                                    สมาคมเพื่อนภู
                                    องค์กรชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละว้า
                                    กลุ่มผู้เดือดร้อนจากโครงการเขื่อนร้อยเอ็ด –ยโสธร- พนมไพร
                                    โครงการทามมูล จ.สุรินทร์
                                    สมาคมป่าชุมชนอีสาน
                                    กลุ่มศึกษาปัญหาดินเค็มและเหมืองแร่ภาคอีสาน
                                    กลุ่มนิเวศวัฒนธรรม
                                    กป.อพช.อีสาน
                                    กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำหนองหาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
                                    สมาคมคนทาม
                                    เครือข่ายฮักแม่มูนเมืองศรีสะเกษ
                                    ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชน
                                    สภาลุ่มน้ำชี
                                    ศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง
                                    กลุ่มอนุรักษ์บ้านคกเว้า ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น