ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

07 มีนาคม 2555

81 องค์กรประชาชน ชุมนุมไล่อธิการบดี มข. เหตุบริหารขาดธรรมาภิบาล ไร้จริยธรรม

...อ้างมติเอกฉันท์ของ กสม. ระบุอธิการบดี มข. ลุแก่อำนาจ ขาดหลักธรรมาภิบาล ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล เรียกร้องให้ลาออก!...
ขอนแก่น : วันนี้ (มี.ค.) เวลาประมาณ 13.00 น. เครือข่ายคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ภาคประชาชน 81 องค์กร จำนวนกว่า 200 คน  นำโดยนายสุวิทย์  กุหลาบวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพัฒนาชนบท (กป.อพช.อีสาน) ได้ชุมนุมที่หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมอ่านแถลงการณ์และยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสภาและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกร้องให้ รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ลาออก และให้สภามหาวิทยาลัยนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
เครือข่ายฯ ได้เริ่มต้นที่บริเวณหน้ากองกิจการนักศึกษา ด้วยการเดินขบวนรณรงค์ โดยใช้รถติดเครื่องขยายเสียงกล่าวปราศรัยให้ข้อมูล และแจกแถลงการณ์ไปตามถนนภายในมหาวิทยาลัย จนถึงตึกหน้าสำนักงานอธิการบดี หลังจากนั้น ตัวแทนเครือข่ายฯ ได้อ่านแถลงการณ์ และยื่นข้อเรียกร้อง โดยมีผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ รับเรื่องแทน
 นายสุวิทย์  กุหลาบวงษ์ เลขาธิการ กป.อพช.อีสาน กล่าวว่า รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้อำนาจตามอำเภอใจขาดหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ตามที่รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติ พวกเราในนาม เครือข่ายคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ภาคประชาชน 81 องค์กร จึงขอเรียกร้องให้ รศ.กิตติชัย อธิการบดี ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ  
“พฤติการณ์ของ รศ.กิตติชัย อธิการบดี เป็นการใช้อำนาจโดยปราศจากความชอบธรรม และหยามหมิ่นต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งการไม่เคารพต่อหลักการพื้นฐานประชาธิปไตยอย่างรุนแรงเช่นนี้ อธิการบดีต้องแสดงความรับผิดชอบให้สมกับเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมเหนือสิ่งใด” นายสุวิทย์กล่าว
ด้าน ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องของเครือข่ายฯ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมฝ่ายบริหาร และที่ประชุมสภา ตามขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้พิจารณาถึงเรื่องที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายด้วย ผศ.วิชัยกล่าว
การชุมนุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่นายกิตติบดี  ใยพลู อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ร้องที่ , นายชาญวิทย์  แซ่โค้ว และพวกรวม คน ผู้ร้องที่ ร้องเรียนต่อ กสม. ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการใช้อำนาจที่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ผู้ถูกร้อง ใน ประเด็น ได้แก่ 1.) การตัดโอนอัตราและย้ายผู้ร้องและบุคลากรไปยังหน่วยงานอื่นนั้น เป็นการใช้อำนาจที่ขัดหรือแย้งต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่  2.) การสั่งห้ามผู้ร้องและบุคลากรเข้าพื้นที่ของคณะนิติศาสตร์และติดรายชื่อ/ภาพถ่ายของผู้ร้องและบุคลากรไว้ในที่สาธารณะ เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่
ทั้งนี้ กสม.ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ต่อ เสียง ตามคำร้องที่ประชุมครั้งที่ 3/2555  ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2555 มีความเห็นว่าอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้อำนาจตามอำเภอใจขาดหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองและคุ้มครอง  
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
นายเดชา  คำเบ้าเมือง  ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.)
ตู้ปณ. 14 อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000
โทรศัพท์             081-3696266      
อีเมล์ decha_61@yahoo.com ; huktin.ud@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น